Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.
De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe of de daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven, evenals op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

Artikel 2.
Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3.
Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn de (rechts)personen die de opdracht uitvoeren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

Artikel 4.
De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5.
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6.
Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet betaald wordt.

Artikel 7.
Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe die voortvloeit uit de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voor zover er geen dekking is onder de genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 15.000.

Artikel 8.
Een vordering tot schadevergoeding op Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, behalve als het een vordering van een particuliere consument betreft.

Artikel 9.
Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Assen, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen.